Kontakt

Telefon: 0911 - 21 14 15
E-post: info@svetsprodukter.se

 

Öppettider Jul & Nyår

Julafton, Juldagen & Annandag Jul STÄNGT

Nyårsafton, Nyårsdagen STÄNGT

Trettondagsafton 07.00-14.00

Trettondagen STÄNGT

 

Måndag till fredag

07.00-17.00

Lördag

10.00-14.00

 

 

 

ISO 14001  ISO 9001

Om oss

 

Svetsprodukter startades år 1949 av Tage Åström, far till Hans och Gunnar Åström.
Hans och Gunnar övertog företaget år 1985. Efter att Hans gått i pension 2016 så tog Lars Åström över hans andel och roll som VD i företaget.

När företaget startades var det svetsar, tillsatsmaterial, gas, radioapparater och andra produkter från AGA som utgjorde butikens sortiment.

 

I dagsläget hittar du högtryckstvättar, verktyg, kompressorer, elverktyg, svetsar, fritidsartiklar (gasolkök osv.), skyddsutrustning, lyftutrustning, slip- & kapverktyg, solceller, motorsågar och mycket mer.

 

 

 Svetsprodukters Miljö- & Kvalitetspolicy

 

Svetsprodukter ska lösa kundens behov med kvalitetsprodukter som levereras i rätt tid till rätt pris.

 

Våra kunder finns främst inom industrin, jord- & skogsbruk samt privatkunder. 

 

Den största miljöpåverkan är vår försäljning av gaser som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Vi ska därför påverka våra kunder att välja gas som ger minst negativ miljöpåverkan. 

 

Våra tjänster ska vara av sådan kvalitet att vi får kunder som vill anlita oss igen. För att möta framtidens krav på kvalitet och utveckling måste hela företaget genomsyras av ett gemensamt kvalitetstänkande. 

 

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete och effektivare processer. 

 

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade. 

 

Vi har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

  • Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som samhället ställer på oss.
  • Vi ska hushålla med råvara, material och energi.
  • Vi ska ha en väl fungerande källsortering.
  • Vi ska arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
  • Vi ska arbeta förebyggande med aspekter för att minska föroreningar.
  • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. 

 

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. 

 

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.